Privacy Policy

Woodenfurniture.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie gegeven over hoe Woodenfurniture.nl omgaat met persoonsgegevens. Woodenfurniture.nl doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woodenfurniture.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Woodenfurniture.nl in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze benodigd is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte is van uw rechten over uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert.

Woodenfurniture.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Woodenfurniture.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Afleveren van tuinmeubelen en/of -artikelen;

– Verlenen van service/garantie;

– Analyses ten behoeve van gepersonaliseerd advies;

– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woodenfurniture.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adresgegevens;

– (Mobiel) telefoonnummer;

– E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Woodenfurniture.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende 20 jaar na aankoopdatum van uw order. Dit om ervoor te zorgen dat wij indien nodig service kunnen verlenen nog lang na aankoop.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Woodenfurniture.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;

– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

– Uitgebrachte offerte;

– Mondelinge toestemming

– Afgifte visitekaartje

– E-mailhandtekening

– Via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woodenfurniture.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adresgegevens bedrijf;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Functie.

Uw persoonsgegevens worden door Woodenfurniture.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men leverancier is van Woodenfurniture.nl;

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een toekomstig leverancier voor de komende 2 jaar;

– Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar conform de wettelijk gestelde eisen vanuit de overheid (Belastingdienst).

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Woodenfurniture.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren en inspireren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Inschrijving via website;

– De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woodenfurniture.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Achternaam;

– Adresgegevens;

– Interesses;

– Orderhistorie;

– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Woodenfurniture.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is tot een maximum van 2 jaar na inschrijving/aankoopdatum.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Woodenfurniture.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, e-mailhandtekening en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woodenfurniture.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adresgegevens bedrijf;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;